Política de privacitat

A la Clínica Dental Mir som conscients de la importàcia de les dades dels nostres pacients i per això posam totes les mesures al nostre abast per a garantir la seva seguretat i protegir la seva privacitat.

Identificació

Titular: Clínica Dental Mir (Francesc Mir Tomás) (endavant, DentalMir)
CIF: 42966501V
Adreça: carrer Trasimé nº 63, s’Arenal 07600, Palma, Illes Baleaars, Espanya
Correu: info@clinicadentalmir.com
DPO: No existeix obligació de disposar d’un Delegat de Protecció de Dades de conformitat amb l’article 37 del Reglamento (UE) 2016/679.

Informació, consentiment i finalitat

Utilizam les seves dades per a:

Contactar amb vosté i sol·lucionar qualsevol consulta plantejada mitçantant la nostra web.

Quan es contracte un servei o tractament dental a DentalMir per a la gestió de la relació contractual i dur a terme l’assistència sanitaria sol.licitada.

Sempre dins l’àmbit lícit del tractament en base a les disposicions contemplades en el Reglamiento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, «RGPD»).

Legitimació de dades

  • Dades dels pacients, la base legal pel tractament de les seves dades es l’execució del contracte de prestació serveis dentals formalitzat per l’aceptació del pressupost i/on recollida durant la formalització de la història clínica.
  • Dades de les consultesmitjançant la web, el propi consentimient de l’interessat/da.

Duració de les dades

El període de conservació de les dades personalss es el següent:

Dades de pacients: 5 anyos des de la data d’alta de cada procés assistencial, d’acord amb el disposat a «artículo 17.1 de la Ley 41/2002 de 14 noviembre, de autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, a excepción de aquella que pueda conservarse hasta 15 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre,» sobre els drets d’ informació referent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

  • Dades de les consultes mitjançant la web: durant el temps necessari per a donar resposta a la consulta plantejada i fins a un període d’un any.

Comunicació de dades amb tercers

No es comunicaran dades a tercers, excepte que estem obligats per llei.

Drets dels interessats:

Pot sol·licitar per escrit a la direcció de correu electrònic indicada, incloent una fotocopia de seu DNI o un altre document acreditatiu similar, per a exercitar qualsevol dels següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en el cas de que siguin incorrectes) o la seva supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en els casos legalment previstos, en aquests casos únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

Te dret a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a més informació, pot accedir als models i formularis de la pàgina web de l’Autoritat de Control, que en el nostre cas és Agencia Española de Protección de Datos, davant a la que també podrà reclamar en cas de no obtenir satisfacció en l’exercici de seus drets.